Chương trình song ngữ tại Kidzone được giảng dạy như thế nào?

Tạo một môi trường học Anh ngữ thông qua các trò chơi, qua ngữ cảnh đời sống và các giờ học tập thông qua vui chơi – một đặc trưng của phương pháp mầm non HighScope – đó là những gì đang diễn ra tại từng lớp học Song ngữ tại trường mầm non Song ngữ Kidzone.

read more >>
Kidzone Bilingual Class

Educational Program for Kidzone bilingual class are designed based strictly on HighScope approach, from learning activities, playing activities as well as criteria for children observation and evaluation.

read more >>